VRCHNÍ SOUD v PRAZE
Nám. Hrdinů 13000, 140 00 Praha 4
Předsedkyně senátu JUDr. Ludmila Říhová

Věc:   Podání žalobce k č.j.: 1 Co 153/99, ochrana osobnosti, J. Hradec v. P. Chrastina

Vážená paní předsedkyně senátu,
omlouvám svou neúčast při jednání soudu dne 29.2.2000 v důsledku svého dříve vzniklého pracovního závazku a sděluji soudu své vyjádření písemně. K již vyřčenému uvádím slet událostí a reálná fakta.

Jsem autor, aranžér, interpret a výrobce hudby užívané přes 10 let ve sportovních, zpravodajských, ekonomických, soutěžních a dalších pořadech TV (Debata, Události, Události komentáře, Zprávy, Zpravodajství, Tutovka, Listárna ČT, Setkání s obrazovkou, TOF, HIPS, BOS, Daň z přidané hodnoty, Studio Sport, Buly, Branky body sekundy, Přehled pořadů, Soud poslední naděje, Maják, Trend, Duel, Ze společnosti, V žitě, Tvoříme svůj domov, Český večerník, Ze světa počítačů, Auto-moto-revue, Studio 6, Tipy ČT, Zimní olympijské hry, Zlatá hokejka, přestávka, kurzy valut, počasí a desítky dalších).
Důkaz:   Audio CD „TV hudba“, výběr č.2 – 1 ks
              Popis CD „TV hudba“, výběr č.2 – 1 list

Tyto nijak neprotěžované tisíce užití mé hudby ročně překážely ambicím členům vedení OSA, kteří jsou majiteli vlastních nahrávacích studií, vydavatelství a agentur, jsou personálně propojeni např. s televizí, vzájemně propagují sami sebe, mou hudbu zatajují a OSA ji po zinkasování neproplácí. Na valném shromáždění OSA v červnu 1995 jsem osobně předal P. Chrastinovi jako funkcionáři OSA mé Námitky proti vyúčtování z 6.2.1995, 18 stran údajů o neproplácení znělek a dalších užití hudby autorům, seznam mých 300 skladeb užívaných v cca 80-ti pořadech TV, poukaz na neznalost základních početních úkonů (1 min. má omylem 100 vteřin, jak ještě v roce 1997 sám Chrastina doložil MS), atd. OSA na mé reklamace jeden rok nereagoval vůbec, dodnes věc nenapravil.

Od roku 1990 urguji u OSA naprostý nesoulad vyúčtování OSA s užitím mé hudby. Neproplácení za užití díla - porušování autorských práv se po neřešení věci v OSA stalo předmětem mých soudních žalob proti OSA, které pro chaos v právním zázemí OSA nebylo možno soudní cestou řešit. Za to mně v říjnu 1995 ředitel OSA tajně zablokoval celý honorářový účet. Po podání mé žaloby na úroky z neoprávněně zadržovaných honorářů svaluje svůj čin na výbor OSA.
Důkaz:   Poznámky Jiřího Hradce ze 4.9.1996 k vyjádření JUDr. Slaniny z 27.5.1996 - 2 listy
              24.1.1996 a 26.1.1996 rozhodly senáty Městského soudu v Praze o právní neexistenci OSA.

29.1.1996 byl v pořadu NADORAZ uveden zlomek reality o stavu ochrany autorských práv v ČR. Mj. bylo odvysíláno mé stručné sdělení reportérovi ČT, že OSA neproplácí znělky, předěly, že televizní odd. OSA s jedinou pracovnicí nevěří, že existoval pořad Události, komentáře, že mohu reklamovat, ale musím uvést konkrétní pořad, čas, název skladby, to vše třeba po dvou letech (po vyúčtování OSA) a musím mít důkaz na videu, přičemž OSA nemá videopřístroj, apod.. K tomu zněla má hudba z pořadů Debata, Zprávy, Události, atd. Informace, které jsem v pořadu NADORAZ uvedl jsou pravdivé a P. Chrastina ani nikdo jiný je nikdy nevyvrátil. Čas ukázal, že systém neproplácení vyinkasované hudby jejím skutečným autorům je důmyslný, OSA reklamace neřeší a ČT jako smluvní partner OSA hlášení po 2 letech skartuje. Spolu s používáním později vzniklých podvrhů to stěžuje soudní řízení.
Důkaz:  korespondence OSA s ČT (Ing. Šumšálová), hudba není hlášena - 4 listy
             odpověď ing. Šumšálové senátu Městského soudu v Praze, skartace po 2 letech - 1 list
             používání falzifikátů, má korespondence s ČT - 5 listů

V pořadu NADORAZ vystoupil i Petr Janda (v dozorčí radě jeho společnosti BEST.I.A. je kolega z výboru OSA P. Chrastina), který zpochybnil důvěru v OSA tvrzením, že jako předseda výboru OSA nemá žádné podpisové právo, je reprezentativní osobností, v registraci OSA nijak nejede. Jeho tvrzení nebylo pravdivé.
Důkaz:  výpis z obchodního rejstříku OSA, IČO 47114312 ze dne 14.11.1996 - 1 list

K právní formě, zápisu v obchodním rejstříku a katastru nemovitostí řekl v pořadu NADORAZ svůj právní názor advokát Vladimír Jablonský, kterého za to OSA překvapivě nežaloval, nekritizoval ani nepomlouval.

2.2.1996 uskutečnilo vedení OSA tiskovou konferenci, na které členové výboru OSA P. Chrastina, P. Janda, L. Andršt a ředitel OSA JUDr. J. Slanina namísto omluvy za antiochranu autora uváděli smyšlené konstrukce, lživá nařčení, pomluvy, hesla o mém okrádání ostatních, zneužití postavení v práci, střetu zájmů, atd. s cílem zdiskreditovat mne za cokoliv. Vypočítavé, lstivé nepravdy nikdy nedoložili důkazy. Novináři informace převzali a vytiskli - Jiří Hradec prý požaduje 1mil. Kč, má hudbu jen v Teletextu, je člen organizované skupiny, která okrádá své vlastní kolegy (tvrzení P. Chrastiny), apod.
Důkaz:   úryvek z tiskové konference OSA dne 2.2.1996, k osobě J. Hradce - 2 listy
              novinové články z 3.2.1996 - ve spisu

12.2.1996 jsem písemně požádal JUDr. Slaninu, P. Jandu, P. Chrastinu a L. Andršta o omluvu ve veřejných sdělovacích prostředcích za nepravdivá a urážlivá nařčení vůči mé osobě, která zazněla na tiskové konferenci OSA. Dne 20.2.1996 však výbor OSA útoky proti mně v dopisu tisícům zastupovaným opakoval. 29.2.1996 proběhla má tisková konference, kde jsem důkazně uváděl údaje OSA na pravou míru, 14.4.1996 jsem odeslal 47 doporuč. dopisů s dokumenty o skutečném stavu věcí členům orgánů OSA (i P. Chrastinovi) se snahou přimět vedení OSA k odpovědi. Přílohu tvořil můj dopis vedení výboru OSA ze 4.3.1996 s žádostí o důkazy pro lživá tvrzení, nebo omluvu a odstoupení.
Důkaz:   dopis členům orgánů OSA, 14.4.1996 – 1 list
              dopis členům výboru OSA, 4.3.1996 - 2 listy

Zřejmě jako reakci na mediální kampaň rozpoutanou OSA - Ochranným svazem autorským, uveřejnily Lidové noviny během dubna 1996 pět článků o ochraně autorských práv v ČR s názory bývalého místopředsedy výboru OSA V. Poštulky, vedoucí pracovnice ministerstva kultury JUDr. Masopustové a ředitele OSA JUDr. Slaniny. Poslední článek, rozhovor redaktora LN se mnou, vyšel 30.4.1996.

Dne 30.4.1996 odpověděl P. Chrastina na můj dopis ze 14.4.1996 sdělením, že je o všem dostatečně informován.
Důkaz:    dopis P. Chrastiny ze 30.4.1996 – 1 list

V květnu 1996 však obdrželi tisíce autorů, mých kolegů, Zpravodaj OSA s článkem P. Chrastiny „PŘÍPAD HRADEC - SLOVO NA VYSVĚTLENOU“. Článek všemi prostředky pošpiňuje toho, kdo žádá dodržování práva, statutu, smlouvy s OSA, AZ, vyúčtovacího řádu OSA, atd. Nabízí viníka smyšlených situací výměnou za odvedení pozornosti veřejnosti od nepořádků OSA. Své údaje P. Chrastina nikdy neprokázal, neunesl důkazní břemeno pravdy. Článek je likvidační, podněty smyšlené, důkazy žádné.

Útoky poškozující mou čest jsou vedeny ve vedoucí funkci organizace na mou ochranu, se znalostí skutečnosti, opakovaně, s neutuchající intenzitou, bez projevu lítosti, snahy o nápravu (viz. podání P. Chrastiny v roce 1998), výsledky soudních sporů jsou všem zatajovány, vstřícnost nulová (neposkytnutí jmen adresátů Zpravodaje OSA).

Dopad cílené likvidace je ztráta prestiže, jména, uplatnění, rozpad pracovních i soukromých svazků, nutnost čelit psychickému teroru, dlouhodobému stresu, opovržení okolí, vyřazení ze společnosti. Svět mne hodnotí podle zlomyslných fikcí P. Chrastiny rozšiřovaných pomocí Zpravodaje OSA. Zadostiučinění 5 mil. Kč považuji za minimum, aby si viník svůj čin vůbec uvědomil.

Během let bylo v mých sporech proti OSA zjištěno, že OSA manipuluje se stamiliónovými částkami peněz za užití hudby autorů s tím, že je běžný právní chaos, 4 různá IČO, neprůhledné hospodaření, nekonkrétní vyúčtování, nepřístupná závěrka, neoprávněná režijní srážka, blokace účtu, inkasuje vymazaný subjekt, hospodaří nevzniklý subjekt, jedná budoucí subjekt, běžné jsou dezinformace, manipulace s fakty, obelhávání autorů, účastníků valných shromáždění, úřadů a veřejnosti.

 

K podání žalovaného ze dne 16.12.1998, které jsem obdržel 12.10.1999, uvádím:

K tvrzení protistrany, že (obranou proti zvůli a bezpráví OSA) porušuji smlouvu s OSA konstatuji, že smlouva, kterou jsem s OSA uzavřel především neobsahuje úmyslné poškozování autorů, které se ukázalo být náplní činnosti OSA.

Tvrzení žalovaného, že soustavně napadám změny ve vyúčtovacím řádu OSA, je lživé a dokazuje chronickou touhu P. Chrastiny po nařčení mé osoby za cokoliv, vždy na základě vlastních smyšlenek, které nikdy nedokládá důkazy. Tak vyprodukoval i Teletext, mé údajné kampaně, udělal ze mne šedou eminenci, organizovanou skupinu, stojí za mnou skupina osob usilující o získání vlivu v oblasti a další fantastická tvrzení zakrývající porušování všech norem slušnosti, práva i zdravého rozumu v činnosti OSA.

 

K podání žalovaného ze dne 8.2.2000, které znám od 23.2.2000, uvádím:

Žalovaný P. Chrastina vložil do spisu dokumenty ze sporu OSA proti ČT kde jsem nebyl účastníkem jednání, nebyl jsem předvolán ani jako svědek. Uvedená omluva ČT neobsahuje mé jméno a nic co by dokazovalo, že jsem v pořadu NADORAZ uvedl lživé, nepravdivé údaje. V mém sporu proti P. Chrastinovi opírá žalovaný důvody k napsání svého článku „PŘÍPAD HRADEC - SLOVO NA VYSVĚTLENOU“ o mé údajné nepravdy v pořadu NADORAZ, kterého jsem měl být strůjcem, viz. obsah spisu. Omluva ČT tvrzení P. Chrastiny nepodpořila.

Nad rámec sporu uvádím, že přestože jsou činovníci OSA provázáni s ČT (předseda dozorčí rady OSA je 30 let dramaturgem ČT, apod.), vedoucí tvůrčí skupiny Čestmír Kopecký jako zástupce ČT s omluvou nesouhlasil. V roce 1999 se nový šéfproducent neexistujícího pořadu NADORAZ dohodl s OSA (JUDr. Toms, právní zástupce P. Chrastiny, oba mají k TV úzké vazby) na smíru a znění omluvy ČT. Přiložená omluva ČT má jiné datum odvysílání pořadu, nesprávný název OSA, je určena subjektu, který dostal licenci až 3 měsíce po pořadu, dovolává se procesního usnesení VS (9 měsíců po pořadu). ČT se omlouvá za to, že subjekty OSA používaly různá IČO, téma pořadu neproplácení za užití hudby a právní chaos OSA v letech 1992 - 1996 nahrazuje sdělením, že OSA vznikl v roce 1919 (v pořadu bylo1962). Nepravdu předsedy výboru OSA o tom, že nemá podpisové právo omluva nepřesností nenapravuje. Pro nevěrohodnost indicií působí omluva ČT dojmem zinscenované blamáže, zneužívající institut soudu k posvěcení mystifikací.
Důkaz:    omluva ČT za nepřesné údaje v pořadu NADORAZ, poznámky J. Hradce, 4.2.2000 - 2 listy

Na svých požadavcích trvám.

V Praze, dne 25.2.2000                                                       Jiří Hradec