Režijní srážka OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
porušování obecně platných norem
(neoprávněná srážka 10% z inkasa 300 miliónů Kč = 30 miliónů Kč navíc)
Do konce r. 1995 byla platná vyhláška ministerstva kultury (§ 2), umožňující ochranným organizacím ponechávat si režijní srážku v maximální výši 10% (obecně závazný předpis, např. Intergram si vyšší režii nedovolil).
Výbor OSA rozhodl o zvýšení režijních srážek až na 25%, retroaktivně od 1.1.1995 (Zpravodaj OSA, květen 1995).
Na tiskové konferenci OSA 2.2.1996 tvrdilo vedení OSA novinářům, že si o tom rozhodli sami autoři na valném shromáždění.
Dne 8.11.1996 jsem žádal o vysvětlení s důkazy.
Dne 20.11.1996 odpověděla JUDr. Neprašová bez důkazů.
Před Městským soudem v Praze věc mimoděk přiznal ředitel OSA JUDr. Slanina (Lidové noviny 30.4.1997 - Autorský svaz krátil honoráře), dne 7.5.1997 chtěl ředitel OSA opravu a mimo tradičně smyšlená nařčení mé osoby z čehokoliv, sdělil šéfredaktorovi LN, že OSA vlastně nesmí vykonávat činnost (vybírat honoráře), protože opodstatnění k tomu pozbylo platnost.

Poznámka: a) nezastupovaným autorům strhává OSA dvojnásobek (až 50%) a aby dostali peníze musí se sami s důkazy ozvat, b) několik paralelně činných subjektů OSAneprůhledné vyúčtování, takže může jít o mnohem vyšší částky.
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce ze dne 22. května 1991 (č. 241/1991 Sb, § 2.):
Organizace vykonávají svoji činnost podle této vyhlášky nevýdělečně, z vybraných odměn a náhrad jsou oprávněni si srazit pouze režijní srážku v obvyklé výši, nejvýše však 10% na náklady spojené s touto činností.
Zpravodaj OSA č.14, květen 1995 uvádí:
Zavedení nových režijních srážek od 1.1.1995. V souladu s ustanovením článku 46 vyúčtovacího řádu OSA rozhodl výbor na své 9. schůzi konané 21.2.1995 o zvýšení režijních srážek.
Režijní srážky od 1.1.1995 činí u příjmů:
1. ze zahraničí 7%
2. z mechanického využití 10%
3. z veřejného provozování živé hudby 15%
4. z veřejného provozování reprodukční hudby 25%
5. z reklam 25%
6. z rozhlasového a televizního vysílání (veřejnoprávní i soukromé vysílače) 20%
7. z filmu 20%
Na své tiskové konferenci 2.2.1996 tvrdilo vedení OSA novinářům, že o zvýšení režijní srážky rozhodli sami autoři na valném shromáždění:
JUDr. Neprašová: My hradíme veškeré naše náklady z takzvané režie, což je určitá částka, kterou po dohodě s našimi zastupovanými, s hudebními autory nám autoři dávají na ze svých autorských honorářů. Samozřejmě o výšce této částky nerozhodujeme my, jakožto aparát, rozhodují o ní autoři na nejvyšším vlastně shroma na valném shromáždění v nejvyšším orgánu této organizace a každoročně se určuje jaká bude výše těchto režijních srážek. Ovšem vzhledem k tomu co říkal pan ředitel, že bylo zapotřebí investovat obrovské peníze do vybavení této budovy, zejména teda do technického vybavení, to znamená do počítačů a do programu, stalo se to, že v podstatě ty naše náklady se do té vybrané režie nevešly. Tady zase pak vzniká otázka z čeho budou tyto, tato ztráta z čeho bude pokryta. A o tom zase nemůžeme rozhodnout my. To zase protože to de z peněz našich zastupovaných, musí o tom tito naši zastupovaní rozhodnout. Je možné buď teda nezvyšovat ty náklady, neinvestovat do toho vybavení a nebo přidělit další částku navíc. To je zase možné dvojím způsobem. Je možné zvýšit režii, ale my si samozřejmě uvědomujeme, že toto je pro zastupované velmi citlivá i bolestná otázka. Mimochodem my jsme byli celá léta pověstní tím, že jsme měli absolutně nejnižší režijní srážky na světě, což pochopitelně se vzrůstajícími cenami a náklady není možné udržet, takže bohužel jsme teda nuceni tu režii postupně zvyšovat, ale nechtěli jsme k tomuto kroku přistoupit prostě z roku na rok, nechtěli jsme tu režii třeba zdvojnásobit, což by nám pomohlo. Proto, a nechtěli to ani naši zastupovaní, proto teda bylo odsouhlaseno, že vlastně ta ztráta bude pokryta z rezervního fondu, který OSA má a zase to byl majetek OSY, na to nám nikdo nedal, my jsme si na to od banky nepůjčovali, je to prostě vlastnictví autorů a tito autoři rovněž rozhodli o tom, že tato ztráta může být kryta z těchto peněz.


Poznámka ke korespondenci: JUDr. Neprašová možná chtěla ve své odpovědi na můj dopis sdělit, že autoři pod jejím odborným dozorem (placeným autory) rozhodli, že dávají výboru OSA mandát k porušení nadřazené normy. V tom případě viz. Zpravodaj OSA č.13, prosinec 1994 (vzorová retroaktivita - novelizované znění bylo schváleno na valném shromáždění členů 25.6.1994, vyúčt. řád nabývá účinnosti dne 1.1.1993), čl. 46. vyúčt. řádu: Po skončení vyúčtovacího období odečte OSA ze souhrnu vybraných částek v každém druhu užití srážku 10% na krytí provozních nákladů a celkové činnosti OSA, pokud nebyla výše srážky určena odlišně obecně závazným právním předpisem nebo smlouvou se zahraniční ochrannou organizací... Pokud by stanovené výše srážek nekryly skutečné náklady za konkrétní vyúčtovací období, rozhodne výbor o přiměřeném zvýšení. (Stejný výbor, který obelhává autory, úřady a veřejnost.)


Jak OSA informuje o svém hospodaření?
Viz. má žaloba na nepřístupnost účetní závěrky - dle soudního znalce nejsou údaje poskytované z OSA účetní závěrkou, došlo k závažným pochybením auditorů, uvedený subjekt OSA 023531 zanikl již v r. 1992, atd.§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com