Ochranný svaz autorský

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

ředitel OSA

kontrolní odd.

                                                                                               V Praze dne 6.2.1995

 

 

Věc : Námitky proti vyúčtování

 

 

          K vánocům 1994 jsem od Vás dostal likvidační honorářový list ze dne 6.12.1994, obsahující vyúčtování z TV za rok 1993. Proti tomuto vyúčtování podávám námitky.

 

Situaci komplikuje :

          1.  vyúčtovací období není kalendářní rok 1993, nýbrž období asi od 1.10.1992 do 30.9.1993

          2.  během vyúčtování dochází k záměně 60-tkové a 10-tinné soustavy, což OSA neví

          3.  autor se z vyúčtování dozví názvy skladeb, nikoliv pořadů v kterých bylo jeho dílo užito

          4. možnost hlášení jiného, oblíbenějšího názvu, než pravdivého - při zachování jména autora

          5. stejná skladba i užití je někdy forground, někdy background

          6. neavizované, leč docela pravděpodobné započítání položek za jiné, než uvažované období

          7. „rychlost“ vyúčtování, která způsobila, že v roce 1995 přemýšlíme o tom co vysílala (Československá) televize v roce 1992

 

K jednotlivým bodům: 

          1. Je jasné, že nejvíce změn v pořadech (a v nich uplatněných hudeb) nastává vždy na přelomu starého a nového roku. Co by tedy šlo u pravidelných pořadů v jednom kalendářním roce podle některého z nich vynásobit počtem těchto pořadů za celý rok, to je třeba pozorně rozlišovat, neboť tentýž pořad může mít v dalším roce jinou stopáž, jiný počet repríz, nebo jinou hudbu. Je tedy nutno orientovat se ve dvou letech. Navíc se mi přesný úsek vyúčtovaného období nepodařilo ani na podzim r.94 zjistit.

          2. Po několikanásobném ujištění zaměstnankyněmi OSA, které vyhotovily toto vyúčtování, že 0,50min je 50sec, a že číslo za desetinnou čárkou nemůže být vyšší než 59 a ve vyúčtování takové rozhodně nemůže být  (jako, že jich tam je docela dost: 21,90 / 67,99 / 230,72 / 69,78 atd.), nezbývá, než zatajit dech při představě, že během jednoho roku  se mezi různými odd. OSA mohli předávat informace např. tímto způsobem: 10 x 20sec jsou 2min a těchto 120sec, neboli 1,2min je 80sec, takže autorovi náleží 0,8min. K tomuto tématu lze stručně říct, že ani jedno číslo ve vyúčtování není správně.

          3. Podle pořadů by se snad dalo ve vyúčtování zorientovat a porovnat ho se skutečností. Není však možno tyto pořady zpětně zrekonstruovat podle pouhého přehledu názvů užitých skladeb, neboť se jedna skladba mohla objevit ve více pořadech současně apod.; takže moje zmínky o pořadech (podle vyúčtování) jsou pouze věštěním z křišťálové koule. Navíc, některé skladby byly zjevně počítány systémem započatých celých min., některé nově - v sekundách (současný Zpravodaj OSA č.13 na str. 13 praví: statistika zahrnuje minutové trvání vysílání každého díla).

          4. Oblíbil-li si uživatel jeden název a píše-li ho vždy - i když použije jinou hudbu téhož autora, - jsme s kontrolou podle názvů skladeb v koncích.

          5. Forground a background jsou zamilovaná témata výboru OSA. „To sou takový pidlikačky, jak to tam bublá někde dole, pak to tam spouští a syčí“ (P. Janda na schůzi OSA) - např. pod zprávami. Tomuto backgroundu se vžilo říkat Headline - hudba v druhém plánu, neboť je před ní něco důležitějšího a také nemusí být bytostně spjata s konkrétním pořadem. Forground je oproti tomu hudba v prvém plánu, neboť je ona to hlavní o co jde. Má být tedy logické, že znělka je druhoplánový background, protože zřejmě není bytostně spjata s daným pořadem a v prvém plánu před ní něco je - co, to ví jen Pán Bůh a OSA. Právě tak logické potom má být, že moje hudba s výmluvným názvem „Headline“ - více než kdy jindy napovídajícím o jejím užití - je ve vyúčtování uvedena jako forground (podle vyúčtování sólově pidlikám 115x v roce). Další podobné skladby, jsou při zřejmě stejném užití hodnoceny jinak.

          6. Ve vyúčtování jsou položky, které bych tam zrovna za r.93 v takovém množství prov. nečekal a doufám, že to nejsou dluhy z minulých období nafukující tak stopáž roku 93 na přijatelnější deficit. Např. skladba Tutovka má 23prov. a lze se domnívat, že tato zlomyslně neproplácená skladba, má souvislost především s TV soutěží. Háček je v tom, že tento pořad neužívá (shodou okolností po zásahu OSA) od r.93 původní  - mou hudbu, nýbrž její plagiát, kterého nejsem autorem. Je-li tedy v tomto vyúčtování i hudba z předchozích období, pak platí, že víc zamlžit to nešlo.  

          7. Bez komentáře.

 

Jsou tedy vytvořeny všechny předpoklady k naprostému znemožnění orientace, natož kontroly.

 

Dále :

          8. Z mnoha jednání a ze vzájemné korespondence s OSA vím, že proplacení se dočkají pouze naprosto přesně vyplněná hlášení, neboť „pracovnice OSA tady nejsou proto, aby si vymýšlely a domýšlely se“. Za správná hlášení potom považuje (citovaná) ved. kontrolního oddělení, ta hlášení, v nichž se shoduje stopáž uživatelem nahlášené skladby s dobou trvání díla, kterou uvedl autor na své ohlášce . . .

          9. Znělka se po mnoho let nehlásila a neproplácela, což bylo mírně řečeno (slovy právničky OSA) nesprávné a nikdo na OSA se o to nikdy nestaral. Když se tento malér v r.92 zjistil, tak „již“ 19.2.94 vysvětlil L. Andršt na schůzi OSA k tomuto stále chybějícímu užití hudby: „ona původně tam ta znělka byla a pak z ňákejch záhadnejch důvodů nám z toho vypadla“. Zapomněl říci, že jelikož s ní OSA vůbec nikdy nepočítal, a z vyúčtování byla léta vynechávána, tak byla v září 93 (při vyúčtování za r.92) vymyšlena povídka o jejím záměrném vynechání, čímž si OSA ex post myje ruce a autoři z minulých let přišli zkrátka, a to podle nyní dodaných regulí (P. Janda: „formální doplnění znělky“). Od té doby uhnětl OSA ještě několik veselých teorií (16 sec, 8 taktů, znaky hud. individuality, background) a znělku nemá rád. L. Andršt tehdy ještě pokračoval: „pro veřejné provozování to nemá smysl, protože znělka se nikdy nebude provozovat na koncertě veřejně“. Nebudu uvádět výčet kapel, které se tímto výnosem neřídí a zcela svévolně znělku veřejně hrají; snad jen tolik: toto nepřiznání zřejmé chyby má za následek, že uživatelé žijí stále v domnění, že znělku hlásit nemusí a také to nedělají. I kdyby OSA změnil názor, tak nebudou žádné podklady a autoři uslyší oblíbenou frází o špatně hlásících uživatelích a dokonalém aparátu OSA, postupujícím podle přesně vyplněných hlášení . . .    Ani stran znělek není  tedy třeba doufat, že je vyúčtování kompletní.

          10. Hudební improvizace je další pojem vedoucí k neproplacení. Zdůvodnění kontrolním oddělením je toto : „stanovisko komise pro tvorbu k této věci jste obdržel dopisem jeho předsedy p. Andršta“. Dopis Luboše Andršta, v kterém víc žasne nad mou drzostí, než by něco řešil, skutečně uvádí, že se hud. improvizace ani nehlásí, ani neproplácí a zmíněné zdůvodňovací stanovisko cituji doslova : „otázka improvizace nebyla projednána s Komisí pro otázky tvorby“. No, skoro to chvíli vypadalo, že nikdo neví, proč se za hudební  improvizace neplatí . . .

          11.  Neproplácí se hudba do 16-ti sec trvání. Nepochybně zajímavé zdůvodnění L. Andršta, že hudba kratší než 16 sec nemůže mít 8 taktů a není tedy možné vytvořit ohlášku díla - čili ani proplatit, nechám zatím spát a zmíním se o tom, že není nijak nikomu vysvětleno co si počít s úryvkem původně delší skladby, či zda lze stejnojmenné části kratší než 16sec, užité v tomtéž pořadu sčítat, apod. Je jasné, že šířící se blíže nespecifikovaná fáma o16-ti vteřinách působí jako balzám na uživatele, kteří měli možná někdy černé svědomí, že snad něco nenahlásili. Teď jim tedy výčitky odpadnou a zbývá jen doladit nabízející se myšlenku nastavovaných krátkých kousků, aby nehlásili už vůbec nic. Tedy ani tyto (a pod ně se schovávající) způsoby užití hudeb ve vyúčtování nenajdeme . . .

          12.  Všechny teorie převálcuje výbor OSA. Co ten schválí, osud nerozdělí. Tak se třeba stalo, že tento výbor, za souhlasu reklamačního odd., právničky OSA, ředitele OSA a za spolupráce komise pro tvorbu, rozhodl v r.94 od stolu, že v TV soutěži „Tutovka“ z r.92 nezněla má stejnojmenná skladba, ale moje úplně jiná hudba, která byla záhy v r.94 proplacena. Protože se tam vyskytly také zfalšované dokumenty, z nichž OSA přes mé námitky vycházel a věc teprve bude řešit soud, tak zatím jen tolik: je dobré vědět, že v praxi je možné za plné podpory všech odpovědných složek OSA proplatit užití hudby: a) podle falešných podkladů, b) jinou  hudbu, než jaká byla skutečně užita, c) pod jiným názvem, než jaký byl nahlášen uživatelem, d) o špatné stopáži a počtu repríz ani nemluvě. Že by OSA dal na námitky autora, který o tom nejspíš něco ví, to skutečně nehrozí. Poučení: OSA neproplatí skutečnost, ale co se mu zamane.

                       13. Petr Janda na schůzi OSA: „autoři, kteří byli velice neznámí a brali veliké výnosy, se nakonec zjistilo, že jsou to buď zvukaři, nebo režiséři různých TV programů a tam bylo zjištěno úplně jasně a důkazně, že zneužívají svého postavení v práci, a že si tuto hudbu prostě strkají tam, kam chtějí a z toho potom berou peníze“. „A   p r o t o  jsme jasně se dohodli na téma, že hudba, která je prvoplánová musí bejt oceněná víc“. To je určitě zajímavá filosofie, vysvětlená předsedou výboru OSA, který - jak uvádí v časopisu Reflex - přesto, že ho činnost v OSA zdržuje od jiné práce, kterou by dělal raději, tak je na OSA z důvodu, aby se tam nestalo nic neseriózního, neboť jiní by napáchali velké škody. Kromě velmi diskutabilní zmínky o samohlásitelích, stojí rozhodně za pozornost vysvětlení,  p r o č  je za background 10x nižší ohodnocení . . .

          14. K nesouhlasnému podivu nad tím, že neznámí autoři mají veliké výnosy, zastávám názor, že tak jako sláva a priori není zárukou morální, či profesní kvality člověka, tak z ní nelze dělat kriterium počtu hlášení, či užité stopáže. Jinak je asi docela pochopitelné, že ti slavní nemají kvůli vlastnímu proslavování čas na mravenčí práci, odvedenou ve značném předstihu těmi neslavnými, kteří zatím mohou mít lepší a tedy použitelnější výsledky. Plyne poučení, že neznámí autoři nemají vůbec na růžích ustláno a  kdyby snad byli i správně hlášeni, tak předseda výboru jejich ochranného svazu bude vymýšlet mechanismy, jak zabezpečit peníze těm slavným.

 

Za zmíněných okolností je jasné, že vyúčtování není odrazem skutečného užití autorova díla.

         

          Pro detailní a zodpovědný přístup k vyúčtování je nezbytně nutné vědět kolikrát byl ten který pořad odvysílán, kolik s ním přišlo hlášení, pod jakými názvy jsou skladby uvedeny apod., což z doručeného vyúčtování nelze. Konkrétní úvahy jsou tedy znemožněny a nevidím jinou možnost, než se pohybovat v celkových globálních úvahách - viz. tabulky. Pro celkový obraz alespoň nehraje roli, s jakým názvem skladby bylo to které užití ohlášeno. Přikládám (opět) přehled některých TV pořadů užívajících mou hudbu, příklad užití mé hudby během jednoho týdne (r.93), příklady konkrétních TV pořadů (vždy jen jeden + datum odvysílání + názvy a stopáž v něm uplatněných skladeb) z období 1.10.92 - 30.9.93, čitelně přepsané Vaše vyúčtování za TV 93, globální propočet a seznam všech mých skladeb, které jsou (doufám) v kartotéce ohlášek.

          Ve vyúčtování  úplně chybí především tyto velmi často hrané skladby: 2x totéž, Amazon Life, Autosalon, Bacil, Ballad, Boubelatá baletka, Bramborové krokety, Buditel, Country s melodií, Debata, Dobrý počtář, Duha, Dusno, Filmová hudba, Jasmín, Joystick, Konstantní symbol, Kytary, Michaela, Miss Obvodního úřadu, Mototechna, Nádech, Nevěrná socha, P.S., Praha, Proč pořád prší, Prosinec, Rychle pryč !, Śance, Sankce, Smůla, Starý porcelán, Starý přítel, Tichý valčík, Ve znamení znamení, Večerní cigareta, Zmatek (příhodný název). Užití v konkrétních pořadech je alespoň u některých z nich patrné z přiložených tabulek. Ze zajímavostí: 7.9.1993 pidlikala má skladba Boubelatá baletka na programu ĆT 1 dokonce v 19,30hod místo pořadu Události, tedy dost vyjímečně a nepřehlédnutelně - přesto chybí. Skladba Nevěrná socha - kromě nemorálního názvu, má pro diváky TV také trochu jiného autora - pořad V žitě, vysílaný 5.3.93, užití cca 3,02min, závěrečné titulky - „hudba: Pavel Drešer“. Skladba Rychle pryč ! - znělka pořadu Pražský večerník, urguji na OSA teprve třetím rokem; Amazon Life - několikrát denně ve Zprávách, Starý přítel - počasí, přestávka, atd.

           Ve vyúčtování je nepravdivě nízká stopáž především u těchto skladeb: Listopad - mj. v pořadu Holky, kluci, kupte si (3,39min) - v r.92 3x týdně = chybí cca 140min (ve vyúčt. je 2,23min / 1 prov.), skladby Druhá vlna a Boty na kolejích - hlavně ve všech možných sportovních pořadech - a pořád (vyúčt. 33/7 a 11,17/4), podobně Malá garáž, Pop Tech atd, viz. tabulky. Skladba Soumrak (Události, komentáře) - již v září 93 jsem tento pořad použil v TV odd. jako příklad naprosté flegmatičnosti OSA, když o existenci tohoto, v témže roce asi 540x odvysílaného pořadu nikdo nevěděl (nynější vyúčt. =161 prov.).         

 

          Vaše vyúčtování :                   3.187,77min/rok

          můj neúplný propočet :          14.266,00min/rok  (bez dalších „ostatních“ pořadů)

          rozdíl :                                11.078,23min/rok

 

          Výsledky jsou zdrcující, jako vždy. Asi se na nich podílí vůbec nevzniklá, nebo chybně vyplněná hlášení,  záměrně nazaplacená, nebo již záměrně nenahlášená užití, projevuje se absence jakékoliv osvětové činnosti OSA,  nereagování na autorovy urgence, žebříček jeho popularity a vím já co ještě, nadřazený diletantismus OSA nevyjímaje. Jasně nejasné pojmy + pozdní lajnování hřiště + důsledná polovičatost + dokonalá neinformovanost způsobují, že stopáž je v minutách, neboli v sekundách; sčítá se v desítkové, čili v šedesátkové soustavě; znělka je pro pořad charakteristická, takže s ním nesouvisí; znaky individuality jsou leckde kolektivně odepřeny; hlášení být musí, ale jsou zbytečná; proto jsou, ale nevznikají; improvizace neexistuje, ale je vyřešena; platí se podle nepřesných údajů, protože se neplatí podle přesných; vše má pevná, čili bezbřehá pravidla; ta jsou dávno platná, neboť se teprve se vymyslí a určitě je někdo zná, jen kdybychom ho znali . . . a chytrá horákyně je z Vás celá divá.

          Určitě opět chybí celé pořady (a OSA neví, že existují, protože nebyly hlášeny), případně jsou, ale nemají hudbu (připomenu pořad  Co je to ? z r.90 a 91;  2 roky trvající pravidelná soutěž, 48x vysílaná po cca 25min mé hudby, jméno na titulkách, a celkové skóre = 0 hudeb, a je to tak dodnes). Kdyby alespoň takový prostý úkon, jakým je porovnání přicházejících ohlášek s programem televizního vysílání, podle týdenního přehledu z novin někdo udělal, tak se mohlo dávno odhalit mnoho nedostatků i bez čekání na podněty autora a mohli být včas řešeny (neboť Ochranný Svaz Autorský) a já jsem mohl skládat hudbu a ne se učit na psacím stroji. Zaujmout stanovisko k Vašemu seskupení náhodných čísel s hrdým názvem „vyúčtování“ je pro mne nejenom velice pracné, ale při Vašem přístupu také naprosto zbytečné. Je-li někdo zaměstnancem TV odd. OSA a na televizi se zkrátka nedívá, ode mne chce důkazy a sám nemá video, tak se nemám s kým a o čem bavit. To už se ale několik let opakuji, včetně stejných urgencí. Dosud jsou stále a v plném rozsahu aktuální mé námitky proti vyúčtování za rok 92, stejně jako znění mé žaloby proti Vám z r.93. Ani jediný z mnou urgovaných pořadů jste nedali dodnes dohromady, zato jste s roztomilou přehlíživostí dopustili současný stav. Žádám o nahlédnutí do podkladů pro současné vyúčtování, zajímá mne kdy byly uskutečněny platby za předmětné období (r.92-93) z TV na OSA a chci osobně poznat člověka, který činnosti OSA rozumí.

 

 

                                                                                    Jiří  H r a d e c

                                                                                    Přemyslovská 37

                                                                                    130 00 Praha 3

 

Přílohy:             Vyúčtování TV 93 - 2 listy

                       Některé TV pořady v kterých je užita má hudba - 1 list

                       Příklad užití mé hudby v jednom týdnu - 2 listy

                       Příklady konkrétních TV pořadů 1.10.92 - 30.9.93 - 3 listy

                       Globální propočet - 3 listy

                       Jiří Hradec - seznam skladeb - 3 listy

 

Na vědomí:         Městský soud v Praze

 

===============================

Úryvek z přílohy „Globální propočet“.

Zpravodajské pořady

 

pořady jako :

 

Zpravodajství

 

Zprávy

 

Události

 

Události, komentáře

 

 - X krát denně, já cca 11minut

 

finanční pořady

 

Trh, obchod, finance (TOF)

 

HIPS

 

Daň z přidané hodnoty

 

K měnové odluce

 

Daňové přiznání

 

kurzy měny (např. ve Zpravodajství, Studio 6)

 

celkem týdně např. 12 takových pořadů

 

po cca 5-ti min. mé hudby, tj. 60minut týdně

 

diskusní pořady

Debata

Duel

Soud poslední naděje

+ annonce na ně v jiných pořadech jako :

Deník, Zprávy, Události apod.

celkem týdně cca 8min.

počasí

přehled počasí na ČT1,ČT2,ČT3 (F1, ČTV,OK3)

- i ve zprávách - dohromady nejméně 8x denně

z toho já průměrně např. 2minuty denně

přestávka

mnohokrát denně, z toho já 5 - 15 min

uvažujme zatím pouhých 5minut

sportovní pořady

 

 

 

v jednom týdnu

čas

z toho

 

např. :

pořadu

já např.

 

Branky,body,sec

15

3

 

Sport. ozvěny

60

6

 

Auto-moto revue

40

15

 

Zrcadlo kvalifikace

25

5

 

Sport. odpoledne

160

4

 

Zlatá činka

85

nevím

 

Sportovní dokument

15

7

 

Házená žen

90

nevím

 

Mistrovství- box

90

nevím

 

Bully

40

25

 

celkem

620

65

 

celkem + reprízy

1240

130

 

řekněme zatím alespoň 80minut týdně

 

 

 

 

 

 

 

některé další sport. pořady s mou hudbou:

Studio Sport

Olympijské studio-souhr.zprav.

Zimní olymp. hry

VC Špindlerova mlýna

MS v lyžování

MS ve skibobech

Ford Fiesta cup

Chemapol Trophy

Fotbal BBS

Minuty o sportu

Zpravodajství-sport

atd.

 

ostatní pořady

 

Computer World

 

Československo 92

 

Český večerník

 

Dětská Tutovka

 

Kanafas

 

Kluci, holky, kupte si

 

Knihy pro Vás

 

Maják

 

Pražský večerník

 

Ráno vstanu . . .

 

Receptář nejen na neděli

 

Receptář pro podnikavé

Servis pro seniory

Studio reportérů

Trend

Tutovka

Tvoříme svůj domov

V žitě

Was ?

Z lepší společnosti

Ze světa počítačů

atd.

 

součet

 

 

 

 

denně

týdně

za 1 rok

zpravodajské pořady

11

 

4015

počasí

2

 

730

finanční pořady

 

60

3120

přestávka

5

 

1825

diskusní pořady

 

8

416

sportovní pořady

 

80

4160

celkem

 

 

14266

 

 

 

 

(výpočet je bez "ostatních" pořadů)