Poznámky hudebního skladatele Jiřího Hradce k vyjádření JUDr. Slaniny z 27.5.1996 k čj. 32C 26/96.

           Úvodem.
          
26.9.1995 proběhlo u Městského soudu v Praze stání Jiří Hradec versus OSA. Nejasná právní subjektivita OSA a to, že právní zástupkyně OSA neprokázala svou oprávněnost OSA zastupovat, způsobily odložení sporu aniž byla přečtena žaloba. Dne 18.10.1995 píše soudkyně Městského soudu v Praze, JUDr. Vostrejšová, žádost o vysvětlení vzniku sdružení OSA v roce 1992. Dopis přišel cca 23.10.1995 na OSA a dne 24.10.1995 zablokoval JUDr. Slanina můj honorářový účet tímto písemným příkazem účtárně OSA:

Ing Mareš
ved. ek. odboru OSA
---------------------------
Věc:    blokace účtu pana Jiřího Hradce

          S ohledem na soudní spor zahájený zastupovaným J. Hradcem proti OSA a jeho námitkám blokujte až do odvolání jeho účet                 

                 Praha 24.10.95                                         Dr Slanina
                                                                                      ( + podpis )

           Nikdo mně blokaci neoznámil. Zadržování peněz trvalo od 24.10.1995 do 29.2.1996 (den konání mé tiskové konference o OSA). Mezitím bylo ostatním autorům cca 20.12.1995 vyplaceno m.j. televizní vyúčtování za roky 1993/1994. Dne 22.3.1996 byla podána má žaloba na vymáhání úroků ze zadržovaných peněz na mém zablokovaném účtu. Dne 16.7.1996 jsem obdržel vyjádření JUDr. Slaniny.

           K vyjádření JUDr. Slaniny z 27.5.1996:
           JUDr. Slanina vkládá žalobci do úst údaje, které nikdy neřekl, uvádí chronologicky zmatená data a nepravdivé údaje. Polemikou o četnosti užití mé hudby odvádí pozornost od svého vlastního příkazu k blokaci mého účtu, o kterém se dokonce zapomněl zmínit. Pro účely soudního sporu o vymáhání úroků z částky na mém zablokovaném účtu jsou to vesměs irelevantní skutečnosti, ale přesto na ně reaguji:
1)        JUDr. Slanina: „Žalobce správně uvádí, že jeho autorské vyúčtování za rok 1995, které bylo ostatním zastupovaným až na skupinu těch zastupovaných, jimž výbor zablokoval vyúčtování do jeho přešetření, vyplaceno koncem října 1995.“ Skutečnost: a) Žalobce - já - jsem nikdy neuvedl, že bylo koncem října 1995 vyplaceno vyúčtování za rok 1995. Předmětné vyúčtování bylo za televizní užití v letech 1993/1994 a nebylo vyplaceno v říjnu 1995, ale o vánocích 1995 (zatímco v říjnu byla blokace mého účtu). b) Neměl jsem zablokováno pouze zmíněné vyúčtování, ale celý honorářový účet. c) Nezablokoval ho výbor OSA, ale JUDr. Slanina.
2)        JUDr. Slanina o mně uvádí pouze finanční částky, opomíjí četnost veškerého užití mé hudby a k oprávněnosti blokace naznačuje podezřelé okolnosti: ...“aniž by byla známa byť jen jediná všeobecně populární píseň“... Skutečnost: K desítkám typů pořadů jako zprávy, ekonomika, burzovní údaje, sport, teletext, počasí, vzdělávací pořady apod. se všeobecně populární písně (ne mou vinou) neužívají a porovnávací metoda OSA se zdá být pro autory instrumentální hudby poněkud diskriminační. (Mají všichni autoři nezpívané hudby zablokované účty?)
3)        JUDr. Slanina k Teletextu: „U žalobce komplikovalo situace jeho opakované tvrzení, že nebyl v televizi nikdy zaměstnán a neměl s nimi nic společného, když při šetření byly nalezeny doklady zaslané do OSA Českou televizí, v nichž žalobce podepisoval za českou televizi hlášení o užité hudbě, např. s poznámkou Jiří Hradec ext. (zřejmě externista) a vlastnoručním podpisem nebo s uvedením tohoto jména a podpisem bez poznámky externista.“ Skutečnost: a) Výsledky údajného šetření přes mou žádost OSA nikdy nepředložil. b) Nevyplňuji za Českou televizi žádná hlášení o užité hudbě, což již z případu pořadu Tutovka a jeho později zfalšovaných hlášení (s mým jménem) OSA velmi dobře ví (je to i součástí mé žaloby 37C). c) Přes tuto vědomost, nyní výskyt nových podobných dokumentů - má údajná hlášení Teletextu - JUDr. Slanina nikde, ani mně, nezmínil a hovoří o nich náhle až ve svém vyjádření z 27.5.1996. d) Žádám soud, aby inicioval kroky k nalezení původce těchto falzifikátů, které se vynoří vždy, když je OSA v úzkých.
4)        JUDr. Slanina: „Došlo proto k několika pokusům objasnit věci v České televizi“.... „Generální ředitel potvrdil, že doklady o Teletextu nejsou již za sledované období k dispozici a že nelze proto rozhodnout, zda skutečně hudba žalobce a dalších uváděných autorů byla pod Teletextem použita nebo pouze ohlášena“... Skutečnost: Neprokázané očerňování.
5)        JUDr. Slanina: „Výbor...nemohl nechat bez povšimnutí, že desítky skladeb žalobce, které nejsou všeobecně známy, měly několikanásobně větší užití než nejpopulárnější české i zahraniční skladby. Jako příklad uvádím Dolů z luny - užito v Teletextu 158x“ ... Skutečnost: a) 158 užití v Teletextu bledne proti ročnímu užití mé hudby např. v pořadu Události, komentáře (cca 780), v ekonomických pořadech TOF, HIPS, BOS (cca 450 ročně), Události (cca 730x ročně), sport, kultura, reportáže, diskuze, soutěže - další stovky odvysílaných užití mé hudby o nichž OSA mlčí. b) Nikoliv příliš Teletextu, ale chybějící jiná užití jsou na vyúčtování OSA podezřelá (např. pořad Debata nebyl jen 2x za rok). c) Co není všeobecně známo je to, že jsem autor hudeb z těchto pořadů - to ale s matematikou vyúčtování za užití díla nijak nesouvisí.
6)        JUDr. Slanina o Teletextu: „Jedná se ve svém souhrnu o celé dlouhé hodiny vysílání těchto písní.“ Skutečnost: a) V Teletextu se neužívají písně, ale instrumentální hudba beze zpěvu. b) Celé dlouhé hodiny mých hudeb užitých jinde OSA ignoruje.
7)        JUDr. Slanina: „Vyúčtování honorářů se řídí vyúčtovacím řádem OSA, který byl schválen valným shromážděním 13.2.1993, redigován 21.9.93, novelizován 25.6.1994...“ Dodávám: ... zpětně od 1.1.1993.
8)        JUDr. Slanina: „Právo na výplatu honoráře vůči OSA vzniká po užití díla a po zaplacení provozovacích honorářů. V mimořádných případech může výbor OSA rozhodnout i jinak. Tato druhá věta zahrnuje zajisté i možnost blokovat autorský honorář “... Skutečnost: a) Výčtem jakýchkoliv pravomocí výboru OSA nezmizí fakt, že můj účet zablokoval JUDr. Slanina, který ve výboru OSA není. b) Údajná možnost blokovat autorský honorář zajisté neznamená mnohaměsíční zadržování všech, i nijak nezpochybňovaných příjmů - blokován byl celý účet. c) Za mimořádně neseriozní případ bych označil neoznámení blokace účtu autorovi.
9)        JUDr. Slanina: „Pokud žalobce v bodě II. žaloby upozorňuje na rozhodnutí dvou senátů Městského soudu v Praze ohledně subjektivity žalovaného, třeba uvést, že to byl právě žalobce, resp. jeho právní zástupce, kdo tento spor vyvolal“. Skutečnost: Nebyl to žalobce, ani jeho právní zástupce, kdo způsobil několikaletou údajnou nezpůsobilost OSA k právním úkonům, nýbrž za tento stav zodpovídá - JUDr. Slanina, ředitel OSA.

           Obecněji k OSA: OSA je spokojen se stavem, kdy mnou reklamovaná užití a pořady jakoby neexistovaly, případně nemají hudbu (např.: Auto-moto revue, Bully, Daňové přiznání, Debata, Dětská Tutovka, Duel, Maják, Pražský večerník, Přestávka, Studio 6, Studio Sport, Tvoříme svůj domov, Ze světa počítačů, Zdravotní výchova, Zpravodajství, Zprávy a desítky dalších titulů). Ve vyúčtováních OSA chybějí mnou zmíněná užití, zatímco pořad o němž OSA ode mne nevěděl je evidován správně - Teletext. Humbukem kolem Teletextu pak OSA prozrazuje své roztrpčení nad vlastním opomenutím mé „ochrany“.

           Závěr:
           1) JUDr. Slanina uvádí několik variant, které by prý mohly vést až k zadržení autorského honoráře výborem OSA. Skutečná fakta - zablokování celého mého účtu z důvodu zahájení soudního sporu, provedené na základě jeho vlastního písemného příkazu účtárně OSA - však JUDr. Slanina bohužel vynechal.
           2) Dozvídám se o existenci údajně mnou vlastnoručně podepsaných hlášení a žádám soud aby inicioval kroky vedoucí k prošetření těchto podvrhů, nalezení, potrestání viníka.
           3) JUDr. Slanina svým vyjádřením dokumentuje, že Ochranný svaz autorský pod jeho vedením věnuje veškerou píli, um a energii na boj proti . . . autorovi.

V Praze dne 4.9.1996                                                               Jiří Hradec
                                                                                               Přemyslovská 37
                                                                                               130 00 Praha 3