Ministr kultury ČR
Valdštejnská 10
118 11 Praha 1

           Vážený pane ministře,

           dne 7.3.1998 byl ve 14,50 hod. na ČT 2 v cyklu pořadů "Evropa a my" odvysílán díl "OSM TAKTŮ ZDARMA", který vyrobila Česká televize a STUDIO PĚT ve spolupráci s Ministerstvem kultury a programem PHARE, se zvláštním poděkováním Ministerstvu zahraničních věcí ČR.
           Dovoluji si vám sdělit, že jistě dobré úmysly tvůrců pořadu i účelnost prostředků vynaložených na seznámení veřejnosti s problematikou ochrany autorských práv při vstupu ČR do Evropy kalí skutečnost, že v pořadu vystoupil také JUDr. Josef Slanina, za aféry "OSA NOSTRA", kdy si představitelé OSA přerozdělovali částky patřící autorům ve svůj prospěch, právník OSA, nyní ředitel organizace OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, pro něhož jsou manipulace s fakty, dezinformace, lži, používání falzifikátů, poškozování autora a udržování právního chaosu OSA běžnou rutinou. Po té, co moderátor Pavel Bobek sdělil divákům, že "dodržování zákonů, které souvisejí s ochranou duševního vlastnictví je jedním z těch důležitých předpokladů pro přijetí do Evropské unie a naopak nedostatečná úroveň ochrany autorských práv může být vážnou překážkou", vystoupil v pořadu Vladimír Poštulka, bývalý místopředseda výboru OSA, vedený v Obchodním rejstříku od roku 1992 (dodnes) jako statutární orgán OSA, organizace o níž soudy ČR vynášejí rozsudky o její právní neexistenci a nezpůsobilosti k výkonu inzerované činnosti.
           Odkazuji se na obsahy soudních spisů mých žalob proti OSA, které nelze z důvodů právních nejasností OSA mnoho let řešit a na skutky zkompromitovaného vedení OSA, které vědomě používá ke své činnosti lží, intrik, zfalšovaných dokumentů, zadržování honorářů, zatajování užití děl autora, neproplácení částek vybraných za užití hudby autorům jejichž dílo bylo užito, utajování podkladů k hospodaření se svěřeným majetkem a k vyplácení honorářů, porušování vlastních i obecně závazných norem a kličkování mezi subjekty OSA IČO 023531, 47214312, 47114312 a 63839997. Nutno doufat, že mediální známost odpovědných členů vedení OSA jako Petr Janda, Pavel Chrastina, Luboš Andršt, Miloslav Ducháč, není argumentem k tolerování svévole a bezpráví Ministerstvem kultury, které bylo o věci již dříve informováno. Tématem svérázné činnosti a existence organizace OSA se zabýval mj. pořad "NADORAZ" odvysílaný ČT dne 29.1.1996.
           Je paradoxní, že ředitel organizace na ochranu autorů stál u zrodu právní a morální devastace ochrany autorských práv v ČR, alarmující je, že OSA pod jeho vedením neprojevuje snahu o nápravu, šokující však je, že pod hlavičkou vstupu do Evropy je s odkazem na státní instituce stejná osoba veřejně prezentována v roli poradce na poli ochrany duševního vlastnictví v ČR, takže přístup ČR k danému tématu nevyznívá pouze nedůvěryhodně, ale ironicky.
           Žádám o zaslání důkazu pro tvrzení, které v pořadu "OSM TAKTŮ ZDARMA" zaznělo z úst Vladimíra Poštulky: "Autorský zákon praví, že je možno použít osm taktů z jedné skladby beztrestně takříkajíc".
           Předem děkuji za odpověď

V Praze dne 16.3.1998                                                             Jiří Hradec
                                                                                               Přemyslovská 37
                                                                                               130 00 Praha 3

Na vědomí:      Ministr zahraničních věcí ČR
                     Vedoucí programu PHARE
                     Ředitel České televizePoznámka:
nikdo z adresátů mně důkaz o znění autorského zákona a osmi taktech zdarma dosud nezaslal. Ve Zpravodaji OSA č.30 z března 2000 tvrdí náhle JUDr. Neprašová z OSA, že "Jakkoli malý počet taktů je chráněn" a upozorňuje na údajně tradovaný mýtus o osmi taktech.