Úvod Jiřího Hradce.
Samostatné oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR, v němž je zaměstnán znalec z Univerzity Karlovy JUDr. Jiří Kordač a JUDr. Masopustová (3.4.2000 mně odepsala místo ministra), spadalo pod JUDr. Alexandru Wünschovou, náměstkyni ministra kultury ČR pro legislativu, autorské právo, hromadné sdělovací prostředky (ČT) a ochranné organizace (OSA). Ve spolupráci s OSA a Univerzitou Karlovou zde vznikal nový autorský zákon účinný od 1.12.2000. Podle něj pak dalo toto oddělení dne 28.2.2001 OSE novou licenci. Od stejného roku je JUDr. Wünschová členkou tříčleného představenstva OSA, od 1.6.2002 je ředitelkou OSA.

Další text je převzat ze stránek Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz, zvýraznění Jiří Hradec.

ČRMinisterstvo kultury ČR

Samostatné oddělení autorského práva

Vyhodnocuje úroveň ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících a navrhuje vhodné legislativní úpravy a jiná opatření k ochraně těchto práv podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Je gestorem odborné účasti České republiky ve Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) a v úmluvách a smlouvách spravovaných touto organizací, dále v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), uzavřené v rámci dohod o Světové obchodní organizaci (WTO), jakož i v dalších mezinárodních smlouvách.

Je kontaktním místem ochrany autorského práva a práv s ním souvisejících v rámci informačního systému ochrany duševního vlastnictví vytvářeného podle usnesení vlády č. 330 ze dne 14. dubna 1999, kterým vláda schválila Koncepci boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví.

Uděluje oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon). V rozsahu vymezeném tímto zákonem kontroluje činnost kolektivních správců práv a spolupracuje s nimi při ochraně práv českých i cizích autorů a ostatních nositelů práv.

Vede seznam zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv uzavíraných mezi uživateli předmětů ochrany podle autorského zákona a kolektivními správci práv.

Členství ČR v nejvýznamnějších autorskoprávních úmluvách a smlouvách

1. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) se sídlem v Ženevě
ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 7. 1970)

2. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 8. 9. 1886 (Pařížská revize 1971)
ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 2. 1921)

3. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě 36. 10. 1961
ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 14. 8. 1964)

4. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 15. dubna 1994 v Marrakéš
ČR od r. 1995.

5. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském
(Ženeva 1996)
(Listiny o přístupu ČR k této smlouvě byly uloženy u generálního ředitele WIPO
dne 10. října 2001. Smlouva pravděpodobně  vstoupí v platnost do konce roku 2001.)

6. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996)
(Listiny o přístupu ČR k této smlouvě byly uloženy u generálního ředitele WIPO
dne 10. října 2001. Smlouva pravděpodobně  vstoupí v platnost do konce roku 2001.)

Kontakt:
Samostatné oddělení autorského práva
Ministerstvo kultury ČR
Milady Horákové 139
160 41 Praha 6

JUDr. Hana Masopustová (vedoucí oddělení)
tel.: 02/2431 2785, 02/570 85 358
fax:  02/2432 4586
e-mail: masopush@mkcr.cz

Mgr. Lenka Jirsová
tel.: 02/570 85 344
fax: 02/2432 4586
e-mail: jirsoval@mkcr.cz

Mgr. Adéla Faladová
tel.: 02/570 85 322
fax: 02/2432 4586
e-mail: faladova@mkcr.cz

JUDr. Jiří Kordač
tel.: 02/570 85 355
fax: 02/2432 4586


Seznam zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv
(kontaktní adresy na zprostředkovatele lze obdržet přímo v samostatném oddělení autorského práva)
Milan Kopecký


Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv

Občanské sdružení DILIA, divadelní a literární agentura (www.dilia.cz)
se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9
kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Simon, ředitel občanského sdružení DILIA
tel.: 02/83 89 36 03
fax: 02/83 89 35 99
e-mail: simon@dilia.cz
dilia@dilia.cz, info@dilia.cz

OSAOSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (www.osa.cz)
se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6
kontaktní osoba: Jitka Janďourková, zahraniční sekretariát
tel.: 02/20 31 51 11
fax:  02/333 43 073
e-mail:osa@osa.cz nebo sekretariat@osa.cz

OOA-S, Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (www.ooas.cz)
se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Eva Štěpánková, ředitelka
tel.: 02/24 91 81 44, 02/24 93 03 26
fax: 02/24 93 03 22
e-mail: stepankova@ooas.cz


Občanské sdružení GESTOR - ochranný svaz autorský
se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Petra Hrbolková
tel.: 02/24 91 92 58
fax: 96 39 96 39
e- mail: gestor@gestor.cz

INTERGRAM - Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů (www.intergram.cz)
se sídlem Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Mgr. Věra Popelková, vedoucí právního útvaru
tel: 02/232 55 20
fax: 24 81 48 79
e-mail: vera.popelkova@intergram.cz
kontaktní osoba: Ing. Martin Mařan, ředitel
tel.: 02/22 31 13 92
e-mail: martin.maran@intergram.cz
kontaktní osoba: Jan Kácal, vedoucí divize veřejných produkcí
e-mail: jan.kacal@intergram.cz
kontaktní osoba: Ing. Pavel Vaniš, vedoucí divize vysílání a dalšího užití
tel.: 02/22 31 04 36
e-mail: pavel.vanis@intergram.cz

Další subjekty působící v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví

IFPI ČR - Mezinárodní federace fonografického průmyslu (www.ifpicr.cz)
se sídlem Senovážné nám. 23, Praha 1
kontaktní osoba: JUDr. Jaromír Soukup, zástupce ředitele
tel.: 02/24 14 27 42, 02/24 14 23 73 (sekretariát)
fax: 02/24 14 23 74
e-mail: soukup@ifpicr.cz,
kucera@ifpicr.cz (ředitel)

Česká protipirátská unie (www.cpufilm.cz)
se sídlem Pobřežní 22, 186 00 Praha 8
kontaktní osoba: Markéta Prchalová, ředitelka
tel.: 02/232 87 78
fax: 232 09 83
e-mail: cpufilm@cpufilm.cz


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com