AUTORSKÁ PRÁVA a GEMA

Co stojí hudba?


článek „ZÁKLADY“ - poplatky pro GEMA

GEMA-Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische  Verfielfältigungsrechte
GEMA-Společnost, která zajišťuje autorská práva při hudebních  produkcích a mechanickém rozmnožování hudebních děl

              Kdo si chce komponováním vydělat na každodenní chléb, nemůže obejít GEMA. Následující článek pojednává o tom, jaké jsou s tím spojeny povinnosti a práva.

GEMA - Společnost zajišťující autorská práva při hudebních produkcích a mechanickém rozmnožování hudebních děl, přebírá za platící členy úkol odměňování skladatelů formou tantiemu při uplatňování jejich hudebních děl. Konkrétně se jedná o to, že skladatel, který napíše úspěšné dílo, může participovat na každém veřejném a jistým způsobem také na soukromém provedení svého díla.
              Koupí-li si obdivovatel kompaktní desku Andrew Lloyda nebo drahé vstupenky na určitý musikál, musí z tohoto koláče určitou část získat také skladatel. Právě otázka "dávání a zpětného přijímání" je přesně to, za co nese odpovědnost GEMA, jejíž předchůdce byl založen už v roku 1903 skladatelem Richardem Straussem.
              Společnost GEMA mluví raději o odměnách, protože peníze se na členy rozdělují členům po odečtení administrativních nákladů.
              V současné době činí roční obrat soukromého sdružení 1.1 miliardy DEM, přičemž právní statut sdružení zakazuje tvorbu zisku. Pouze 13,8% může GEMA použít pro svojí administrativu. Deset procent z příjmů se platí do sociálního fondu, z kterého mají prospěch nadaní studenti a skladatelé v penzijním věku. Kdyby nebylo mnoho dalších, kteří přispívají k výdělku, zbylo by pro aktivní skladatele strohým odečtením 76,2%, takto je ale stanoven komplexní rozdělovací klíč, podle kterého GEMA rozděluje zbytek ještě jednou. Formulář přihlášky do GEMA - Anmeldebogen

Rozdělovací klíč
Kolik dostanou jednotlivci, kteří se svými hudebními díly podílejí na celkové hudební produkci, upravuje rozdělovací plán.
              GEMA rozlišuje účtování na provozovací práva, vysílací práva, rozmnožovací práva a soukromé rozmnožování. Ze všech odborů se musí platit poplatky, z kterých se potom provádí půlroční a roční odměny členů.
             Zpracovatel přihlášeného díla dostane např. přesně dvanáctinu tantiemů také v případě, kdy úspěch díla podstatně ovlivni aranžmá, neboť kdyby dílo nevzniklo, nebylo by potřebné ani žádné aranžmá. Mají-li na určitém hudebním díle podíl nakladatelství, textař, skladatel, aranžér a dramaturg, rozdělují se tantiemi následovně: pět dvanáctin pro nakladatele, tři dvanáctiny pro textaře, tři dvanáctiny pro skladatele, jedna dvanáctina pro dramaturga. Za jednu kompaktní desku musí výrobce zaplatit cca 1 až 2 DEM společnosti GEMA. Za předpokladu, že má textař práva na všechny texty daného nosiče, plynou pro GEMA tantiemy ve výši O, 3O DEM z každé kompaktní desky.

Rozhlas a televize
              Je-li dílo se závazkem v GEMA vysíláno v rozhlase, platí se za každou vysílanou minutu 10 DEM. Skladateli, jehož spoluúčast na díle tvoří tři dvanáctiny, se k účtu připíše cca 5 DEM.
             Např. za hasičský ples je pro místnost o velikosti 333m2 a při vstupném ve výši 3 DEM poplatek pro GEMA 148 25 DEM. Mnohá sdružení uzavřou také společné smlouvy a platí méně.
              Jestliže se song vysílá v nočním programu ARD, potom musí společnosti GEMA přispět každá připojená vysílací společnost, t.j. částka se násobí koeficientem 11. U televize jsou sazby o něco vyšší, takže úspěšný producent-Jingle vydělá více, než dobře známá rocková skupina, která ještě v televizi nevystupovala.

Náhrady při produkcích LIVE
              Bohužel mnohé rockové skupiny zapomínají uplatňovat svoje živá vystoupení, protože pořadatel musí také zaplatit náhrady. Odměna je závislá na velikosti představení a na výši vstupného. Protože rockové skupiny předvádí především vlastní skladby, mohou je přihlásit pro představení. K tomu ovšem přistupuje nevyhnutelné utrpení s přesným vyplněním formuláře se všemi příslušnými detaily a na tom celá věc nejčastěji ztroskotá. Příspěvky jsou sice relativně malé, ale kdo je stále na cestách, neměl by si tento oprávněný peněžní přítok nechat ujít.

Členství v GEMA
              Kdo chce uveřejnit vlastní kompozice, měl by se v každém případě stát členem GEMA, protože pouze tímto způsobem může mít zajištěno dodržování svých autorských práv a dostat tantiemy podle rozdělovacího klíče. Kdo se chce stát členem, musí vyplnit formulář a zaslat jej spolu s poplatkem za přijetí ve výši 100 DEM. Dále platí člen roční správní poplatek ve výši 50 DEM. Od členů se vyžaduje znalost not a provádí se přijímací test. Na to se příležitostně ptají mnozí mladí skladatelé z "technické scény".
              GEMA ovšem rozlišuje připojené, mimořádné a řádné členy, kterým jsou podíly rozdělovány podle rozdělovacího klíče, ale do dozorného orgánu mohou být zvoleni pouze členové řádní, kteří potom mohou přímo ovlivňovat politiku sdružení. Řádným členem se ovšem může stát pouze ten, jehož podíl z tantiemů byl za posledních pět let vyšší než 60.000 DEM.

Volní skladatele GEMA
              Tato nová zvláštnost se výrazně vyvinula až v posledních letech, protože volnou hudbu, kterou disponuje GEMA, požadují vzhledem k zanedbatelným nákladům nejen firmy, ale také rozhlas. Pro volnou hudbu GEMA musí být vystavena zpravidla pouze jednorázová licence a nabyvatel shodnocovacího práva může hudbu uplatnit podle vlastních představ.
              Autorské právo je dědičné a ochranná doba platí pro přihlášené tituly ještě 60 let po úmrtí vlastníka autorských práv. GEMA zajišťuje dodržování těchto práv formou unilaterálních smluv také mezinárodně. V současné době spolupracuje s GEMA 68 shodnocovacích společností.
              Volná hudba GEMA plní zvláštní roli zejména při prezentacích firem, u multimediálních terminálů, průmyslových filmů a u CD-ROM, jinak by vysoké náklady v určité části vedly k podstatně vyšším výdajům za hudbu z repertoáru GEMA. V tomto kontextu už určití skladatele pracují (na základě FESTGAGE?) na volné produkci pro GEMA. Na produkci volné hudby se ovšem nemohou současně podílet členové GEMA.

GVL
- Společnost pro zhodnocování ochranných práv výkonných  hudebníků
GVL - Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten  mbH 
Adresa: GVL Heimhuder Str.5, 20148 Hamburg, Tel.: 040/4117070, fax: 040/4103866                                                                             GVL je protějškem GEMA a je k dispozici výkonným hudebníkům. Hudebník, který nahrál ve studiu dílo se závazkem v GEMA, obdrží svoje honoráře u GVL a v GVL dostane ještě jednou 20 až 30% jejich výšky. Vyplacené honoráře musí ovšem být v přímé souvislosti s určitou produkci, která je závazně registrována v GEMA. Požaduje-li studiový honorář u GVL např. aranžér, vyjde naprázdno, protože tento honorář je stejně jako za dramaturgii placen v GEMA. Zcela jinak to vypadá, byl-li ve studiu angažován aranžér i jako hudebník a obdržel-li za to také určitou odměnu. V takovém případě může obdržet určitý příplatek také od GVL.

Autorská práva a samplery
              Dříve byl skladatel v každém případě zkušeným znalcem not a svá díla předkládal ve formě partitury. V současné době se pro ohlášenou kompozici očekává v GEMA formulář, z kterého je jako hudební informace jasné obsazení. V důsledku toho není důležité jakým způsobem bylo hudební dílo vytvořeno. Důležité je pouze to, aby člen GEMA svoje songy uveřejnil na nosiči zvuku závazném v GEMA, a nepoškozoval osobní autorská práva jiných tvůrců.
              Na tuto otázku není ovšem nikdy snadná odpověď, protože samplery představují část originálního díla, které může být chráněno. Z obecného hledisko se přitom můžeme opírat o melodickou identifikaci, která je měřítkem osobní duchovní tvorby. Nelze chránit následující hudební fragmenty:
              1. Čisté harmonické sledy
              2. Ruchy (šum)
              3. Rytmy
              Vhodnými pro ochranu jsou ovšem nově složené kombinace samplerů, dosahují-li dostatečnou tvůrčí úroveň. Techno-Freaks, DJs nebo jiní zvukový kutilové, kteří si dosud mysleli, že s GEMA nemají nic společného, by si to měli co nejdříve rozmyslet, protože s jejích díly bude snad možné vyhrát hodně peněz.

Které samplery lze přijmout?
              Protože samplery nesplňují bezpodmínečně kriterium jednoznačné melodické identifikace, patří podle statutu GEMA k volným skladbám. Čisté samplery na kompaktních deskách byly vyrobeny speciálně k dalšímu zhodnocení, proto také nejsou právě levné. Totéž platí pro "ruchové (šumové)" kompaktní desky (Geräusche CDs?), jejichž další zhodnocení je obsaženo v jejich ceně. Větším problémem jsou samplery ze současné hudby. Podle paragrafu §51UrhG jsou hudební citáty dovoleny pouze tehdy, jsou-li zpracovány v nové souvislosti. Ale také při fragmentárním uplatnění hudebních děl musí být dodržena osobní autorská práva. Co má tedy dnešní takto znejistěný samplerový umělec dělat?
              Pokud takové dílo není zveřejněno t.z., že neopustí privátní prostředí, nevzniká žádný problém.
              U sampleru z rozhlasového vysílání musí být podle GEMA vyžádán souhlas oprávněných výkonných umělců, výrobců nosičů nebo rozhlasové společnosti také v případě, kdy jsou použity pouze i nejmenší části zvuku.
              Bez problémů je z obecného pohledu také použití příkladů určitého sampleru na kompaktní desce pro vlastní produkci. U fragmentů z děl existujícího repertoáru GEMA, by mělo být v každém případě vyžádano povolení u výrobce nosičů, nakladatele nebo u autora.
             Reakce mohou být různé, někteří mohou být polichocení a vidět v dalším používání jejích melodií svojí vlastní reklamu. Naproti tomu se mohou vyskytnout také firmy, které nebudou chtít slyšet v žádném případě svojí melodickou znělku v jiných produkcích. Rozhodněte sám, zda se Vám bude líbit, objeví-li se Vaše osobní melodická znělka v některé jiné produkci.

Pohled do budoucnosti
              Volný trh GEMA získává stále větší význam a jsou už určití skladatelé, kteří vedle svého povolání na tom dobře vydělávají.
              Volná díla GEMA jsou samozřejmě chráněná také podle autorských práv, v tomto případě ovšem za nimi nestojí žádná veliká organizace. Skladatel hudby E (E-ernste Musik, je symbolem pro vážnou hudbu, U-Unterhaltungsmusik, je symbolem zábavné hudby), bude v každém případě členem GEMA a skladatel hudby-U se stane jejím členem jestliže se dostaví komerční úspěch. Potom se totiž musí uzavřít smlouvy s nakladateli a firmami na výrobu desek, které také chtějí mít svůj podíl na zisku.

Harald Wehnhardt
Časopis MULTIMEDIA EXTRA, č. 2/95, překlad: Česánek