Pí J. Jarešová, kontrolní a reklamační odd. OSA

Čs. armády 20, 160 56 Praha 6

 

Věc:     Námitky proti vyúčtování - pokračování.

 

           Vážená paní Jarešová,

           obdržel jsem Váš (?) dopis, vyhýbající se mým reklamacím a vyjadřující neústupnost OSA k poskytování podkladů pro vyúčtování. Mé námitky nebyly formulovány tak, že se týkají vyúčtování honorářů z TV vysílání za rok 1996, jak jste má slova změnila. Proti vyúčtováním OSA, včetně nově došlých vyúčtování soukromých TV, zahraničí apod. podávám námitky s tím, že vše podstatné bylo vyřčeno již v mé předchozí korespondenci, kterou neřešíte. Váš dopis obsahuje některá závažná a rozporuplná sdělení ke kterým se vyjádřím.

           1) K Vašemu tvrzení, že jsem „jediným z OSA zastupovaných autorů, který nereklamuje výši vyúčtovaných honorářů, ale soustřeďuje se na subjektivní kritiku na vyúčtovacím lístku chybějících formálních náležitostí“ uvádím:

           a) aby mohl někdo reklamovat výši honorářů, musí nejprve vědět z jakých užití pochází honorář stávající, po té odvodit chybějící užití a propočítat honorář. Bez znalosti podkladů, které neposkytujete a nazýváte je formálními náležitostmi, je reklamování výše honorářů (subjektivní) zbožné přání nemající oporu ve skutečném užití díla. Z Vašeho dopisu je zřejmé, že vyúčtování OSA se neodvíjí od užití díla (jak potvrzují i kritéria JUDr. Slaniny - odměna dle obecné známosti, dostal dost peněz, netrpí nouzí apod.). Je-li konkrétní užití formalitou, potom OSA neplní podstatu své činnosti - proplacení honoráře vybraného za užití díla těm autorům, jejichž dílo bylo užito.

           b) Požaduji právě takové podklady, které požaduje OSA po autorovi, podá-li autor reklamace - OSA tedy požaduje formality a autora vědomě zdržuje a zbytečně zaměstnává.

           c) JUDr. Slanina sdělil jako svědek pod přísahou soudu, že namítám výši honorářů - tedy pravý opak Vašeho tvrzení (schváleného JUDr. Slaninou).

           2) Uvádíte, že OSA používá program výpočetní techniky z roku 1993 a JUDr. Slanina píše v jiném dopisu o omezených možnostech PC. Od roku 1995 je však autorům strhávána cca dvojnásobná režijní srážka z honoráře protože „bylo zapotřebí investovat obrovské peníze do vybavení této budovy, zejména teda do technického vybavení, to znamená do počítačů a do programu“ (tisková konference OSA 2.2.1996). Z inkasa 200 mil. Kč činí 10% navíc 20 mil. Kč. Vaší letošní obavě o výdaj několika set tisíc Kč na průhlednost vyúčtování v tomto kontextu nerozumím. Přestože smysluplné hospodaření s finančními prostředky autorů je rozporuplnými informacemi OSA zpochybněno, oceňuji Vaši starost o nezvyšování peněz pro aparát OSA.

           3) Na mé opakované žádosti o poskytnutí podkladů vedoucích k vyúčtování sdělujete, že: „Doklad je maximálně zjednodušený a dle našeho názoru i přehledný“. Domnívám se, že ještě prostší by byl čistý papír z celkovou sumou, kterou se OSA rozhodl autorovi věnovat. Výsledkem Vašich reakcí na mé námitky proti vyúčtování (nekonkrétnost, nelogičnost čísel, neznámé období, neuvedení režijní srážky, stovteřinové minuty apod.) je závažné poznání, že OSA neumí původ čísel uvedených ve vyúčtování doložit.

           4) V množném čísle (?) jste se rozhodla nepovažovat mé námitky (údajně dle platného vyúčtovacího řádu OSA) za námitky, s čímž nemohu souhlasit. Žádám Vás o sdělení, dle kterého vyúčtovacího řádu bylo vyhotoveno vyúčtování, od kdy je dle Vašeho mínění platný a kterou organizaci OSA máte na mysli.

           5) Váš dopis končí sdělením, že další mně bude vysvětleno osobně na schůzi výboru OSA. Osobně jsem se jednání výboru s písemnou omluvou z 18.9.1997 nemohl zúčastnit a zatím marně očekávám písemnou odpověď na mé žádosti sdělené výboru OSA i Vaše písemné zdůvodnění neřešení mých současných i předchozích mnohaletých námitek, což tímto opakovaně urguji.

 

                                          S pozdravem

 

 

V Praze dne 29.10.1997                                                      Jiří Hradec

                                                                                    Přemyslovská 37

                                                                                    130 00 Praha 3

Na vědomí doporučeně zasláno:

           OSA - dozorčí rada OSA

           OSA - výbor OSA