JUDr. Josef Slanina, ředitel OSA

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

 

Věc:  odpověď na dopis JUDr. Slaniny k námitkám proti vyúčtování Televize 1995 a výskytu zfalšovaných dokumentů na OSA.

 

        Vážený pane Slanino,

        dne 14.2.1997 jsem doporučeně adresoval své námitky proti vyúčtování Televize 1995 a žádost o podání podrobných informací ohledně výskytu zfalšovaných dokumentů, těmto složkám OSA: OSA - kontrolní a reklamační odd. OSA, OSA - dozorčí rada OSA a OSA - výbor OSA. Namísto adresátů reagujete Vy. Nečinností mnou oslovených kompetentních orgánů OSA je znemožněno konstruktivní řešení, k bodům Vašeho dopisu však přesto odpovídám.

 

1)     Psal jsem: „Opět chybí vymezení vyúčtovávaného období“, nikoli jak píšete „vyúčtovacího období“. Neupřesněný údaj „1995“ může, jak víte z minulosti, znamenat úsek 1.10.1994 - 30.9.1995, nebo 1.1.1995 - 31.12.1995, případně úsek jakýkoliv jiný. Vymezení vyúčtovávaného období se několik let vyhýbáte - nevyřešeno.

2)     Nedostal jsem „opakovaně“ zaslaný Zpravodaj, jak píšete a nevím proč stejnou věc posíláte dvakrát, když představitelé OSA naopak mnoho měsíců vůbec neodpovídají na mé doporučeně zasílané dopisy. K režijní srážce: zástěrkou odkazů odmítáte sdělit autorovi jasným číslem výši režijní srážky, kterou si OSA bere z jeho honoráře (až 50%) - nevyřešeno.

3)     Tvrdíte, že „pro zjednodušení údajů“ neuvádíte celkovou stopáž. Na celkovou stopáž postačí jediné číslo a uvádění tohoto údaje jste právě Vy před rokem slíbil - cituji Vaši odpověď na totožnou věc, z 20.5.1996: „k tomuto nedostatku u nás došlo při minulém vyúčtování poprvé a nebude se již opakovat“. Nedostatek se ale opakuje - nevyřešeno. (K tomuto nedostatku došlo „poprvé“ také při vyúčtováních za rok 1992, 1993 a 1994.)

4)     K mému podivu nad tím, že některé mé skladby byly podle vyúčtování OSA užity prý pouze jednou, ale každá s počtem několika set minut, uvádíte, že u některých podkladů z ČT jste sečetli jejich celkovou stopáž. Vyplývá, že zcela nereálné matoucí údaje, které OSA zasílá autorovi, nevznikají u uživatele, ale jsou vytvářeny na OSA.

Uvádíte, že počty provozování (Teletext) nejsou důležité. Na přesném opaku jste však postavil své vyjádření k soudnímu sporu 32C 26/96 z 27.5.1996, stran Vašeho příkazu k zablokování mého honorářového účtu z důvodu mnou zahájeného soudního sporu proti OSA, cituji: „Výbor“... „nemohl nechat bez povšimnutí, že desítky skladeb žalobce, které nejsou všeobecně známy, měly několikanásobně větší užití než nejpopulárnější české i zahraniční skladby. Jako příklad uvádím Dolů z luny - užito v Teletextu 158x“. Není zajímavé jen to, že četnost užití autorova díla činovníkům OSA vadí, ale i to, že počty provozování poté OSA autorovi přestává ve vyúčtování sdělovat - nevyřešeno.

        K Vašemu tvrzení „jedná se o omezené technické možnosti PC“ nezbývá než dodat: zvýšená režijní srážka z honorářů zastupovaných a účetní ztráta byly dle OSA důsledkem velkých nákladů na počítačové vybavení za desítky milionů Kč. Jsou-li však nyní technické možnosti počítačů omezenější než v předchozích letech, vzniká k Vašemu hospodaření se svěřeným majetkem zastupovaných a autorů řada otazníků.

5)     OSA tedy sděluje autorovi pouhé názvy jeho skladeb s všelijak posčítanou stopáží (minuta má proměnlivý počet vteřin) během nejasného období, zatímco pořady v kterých bylo dílo užito tají. Na námitky autora pak ironicky odpovídáte: „nevíme jaké skladby, kdy a v jakých TV pořadech užité Vám ve vyúčtování chybějí“. Větou „Názvy jednotlivých pořadů jsou vždy uvedeny na jednotlivých hlášeních z ČT, ty jsou však našimi prvotními podklady“ pak dokládáte, že konkrétní podklady OSA vlastní, autorovi je však odmítá poskytnout - nevyřešeno.

Dále uvádíte, že archivujete podle „skartačního řádu“. Žádám Vás pane řediteli, dokud nevyřeší OSA mé námitky proti vyúčtování a dokud nebudou vyřešeny mé soudní spory, které proti OSA vedu, aby jste učinil kroky zaručující archivování všech dokumentů (mých i ostatních zastupovaných), počínaje podklady pro honoráře vyplácené v roce 1990, neboť soudní jednání jsou kvůli nepořádkům v právním zázemí organizace v jejímž čele stojíte, stále oddalována.

        Dále píšete: „K Vaší žádosti o podání podrobných informací k dokumentům z ČT, na nichž je uvedeno Vaše jméno jak strojem, tak jsou opatřeny též Vaším podpisem“... odpovídám: já nevím pane řediteli jak vypadají „má“ hlášení Teletextu, Vámi a P. Jandou zmiňovaná (důvod pro hlasování o mém vyloučení), neboť jsem je nikdy neviděl. Důrazně žádám o prošetření těchto dalších podvrhů vyskytujících se na OSA, do té doby - nevyřešeno. (Při soudním stání dne 9.9.1996 jste osobně převzal můj dokument obsahující shodné téma.)

        Dále jsem nucen reagovat na Vaše zamlžování Vašich nepravdivých tvrzení ohledně Teletextu skutečnostmi z jiného, OSA svérázně řešeného pořadu - Tutovka.

        Proplacením Tutovky díky mé ohlášce „Improvizace“ vědomě porušujete pravidla pro vyúčtování, neboť užita byla skladba „Tutovka“, na hlášeních stálo „hudební improvizace“, ale proplacena byla, jak tvrdíte, „Improvizace“, tedy zcela jiná skladba, s pořadem vůbec nesouvisející; ani nenahlášená, ani neužitá. Jasně o tom hovoří mé námitky proti vyúčtování z 6.2.1995 (navíc se užití jako improvizace, znělka, předěl atd. neproplácely, což opakovaně zapomínáte vysvětlit).

        Uvádíte, že jste v roce 1996 zjistili, že pořad Tutovka měl v roce 1992 reprízu a v roce 1997 mně tedy ihned zašlete doplatek; při každé kontrole prý byly na OSA zjištěny nedostatky. Pořad urguji pátý rok a toto tristní svědectví činnosti OSA je dodnes - nevyřešeno, stejně jako stovky užití mé hudby v desítkách dalších pořadů.

        O „mých“ údajných hlášeních Tutovky, pořadu, který od roku 1992 marně urguji, jsem se poprvé dozvěděl z Vašeho dopisu ze dne 3.1.1994. Mnoha doporučenými dopisy jsem Vás i OSA poté informoval, že jsem hlášení nevyhotovoval a že se jedná o falzifikáty. Na můj letošní dotaz, jaké kroky jste učinili ohledně výskytu zfalšovaných dokumentů a s jakými výsledky, odpovídáte 14.3.1997: „sdělujeme, že jsme nepodnikli nic“... „trváte-li na tom, že jste ČT neposkytl podklady k Tutovce a nepodepsal uvedená hlášení, sdělte nám to prosím písemně“. Vyplývá, že OSA vědomě používá ke své činnosti zfalšované dokumenty a za takových okolností je na OSA možné vše.

        Na mou větu „Postrádám jakékoliv vstřícné kroky k řešení mých předchozích mnohaletých námitek proti vyúčtování, které se tak postupně stávají předmětem mých soudních sporů proti OSA“, jste nereagoval - nevyřešeno. Dále jste nereagoval na můj dopis z 16.7.1996 (nepravdy o Teletextu, Vaše lži o blokaci mého účtu, úmyslně neproplácená užití, svérázná matematika atd.).

Všechny mé námitky proti vyúčtování z důvodu jejich neřešení trvají.

Urguji mnohaměsíční nereagování představitelů OSA na mé dopisy a na mé žádosti o vysvětlení a veřejnou omluvu za nepravdy, které o mně uváděli.

 

S pozdravem

 

 

V Praze dne 26.4.1997                                                          Jiří Hradec

                                                                                           Přemyslovská 37

                                                                                           130 00 Praha 3

Na vědomí doporučeně zasláno:

OSA - kontrolní a reklamační odd. OSA

OSA - dozorčí rada OSA

OSA - výbor OSA