OSA - kontrolní a reklamační odd. OSA

OSA - dozorčí rada OSA

OSA - výbor OSA

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

 

Věc: námitky proti vyúčtování Televize 1995 a žádost o podání podrobných informací ohledně výskytu zfalšovaných dokumentů.

 

 

Námitky proti vyúčtování Televize 1995.

Vznáším námitky proti vyúčtování Televize 1995, tak jak mi bylo předloženo ze strany OSA.

Stejně jako v minulých letech, nejsou ani přes slib ředitele OSA na honorářověm listu opět uvedeny dostatečné podklady. Opět chybí vymezení vyúčtovávaného období, opět není uvedena výše režijní srážky, opět chybějí vysvětlivky k uvedeným údajům, opět chybí celkový součet stopáže, opět jsou uvedeny zcela nereálné údaje (např. některé skladby prý byly užity pouze jednou, ale každá s počtem několika set minut), opět evidentně užívané skladby chybějí, atd. Kromě názvů mých skladeb opět neuvádíte za jaká jejich konkrétní užití mně zasíláte honorář. Opět vás tedy žádám (snad ne opět marně) o zaslání podkladů pro vyúčtování, neboť na abstraktní nepravděpodobné veličiny nelze reagovat konkrétně, což se již zdá být účelem.

Postrádám jakékoliv vstřícné kroky k řešení mých předchozích mnohaletých námitek proti vyúčtování, které se tak postupně stávají předmětem mých soudních sporů proti OSA.

 

 

Žádost o podání podrobných informací ohledně výskytu zfalšovaných dokumentů.

Dle tvrzení ředitele OSA, pana JUDr. Josefa Slaniny a předsedy výboru OSA, pana Petra Jandy, má OSA v držení hlášení o užití hudby v české televizi, která jsem údajně vyhotovoval já ku prospěchu svému, včetně mých údajně vlastnoručních podpisů. Žádám vás o sdělení, zda tyto materiály, které jsem já nevyhotovoval, ani nepodepisoval, sloužily jako podklady pro mé vyúčtování. Před několika měsíci jsem informoval ředitele OSA a doporučenými dopisy různé složky OSA o tom, že jsem žádná hlášení televize nevyplňoval, ale dosud jsem nebyl nikým zpraven o následných opatřeních OSA. Žádám vás o neprodlené podání podrobných informací o tom, jaké kroky jste učinili ohledně výskytu zfalšovaných dokumentů a s jakými výsledky.

 

                                  S pozdravem

 

 

V Praze dne 14.2.1997                                                                             Jiří Hradec

                                                                                                               Přemyslovská 37

                                                                                                               130 00 Praha 3

Doporučeně zasláno:

Kontrolní a reklamační odd. OSA - 1x

Dozorčí rada OSA - 1x

Výbor OSA - 1x