OSA                                                                                 V Praze 9.1.1996

Čs. armády 20

Praha 6

 

Petr Janda, předseda výboru OSA

 

Věc:     odpověď na dopis předsedy výboru OSA Petra Jandy z 11.12.1995.

 

           Vážený Petře,

           přijímám Tvou omluvu za pozdní odpověď na můj dopis a přistupuji na nabídnuté Vykání.

 

           Váš vymlouvačný dopis, pane Janda, argumentuje pro OSA charakteristickými a v praxi neproveditelnými nároky na autory, namísto vyřešení situací k jejich prospěchu. OSA tak neplní základní účel svého vzniku a poslání (Ochranný svaz autorský).

 

Váš dopis obsahuje tato, mnou rozčleněná, témata:

1) Vyúčtovací řád nemohl být z mnoha důvodů projednán

a) nebyla mnou dodržena lhůta 8-mi týdnů k doručení připomínek před schůzí + 10 podpisů

b) píši cosi o Zpravodaji č. 14, mám se držet stanov jako ostatní

c) stanovy a bod programu

d) plácnutí do vody

e) v souhrnu tvrdíte a obhajujete, že vyúčtovací řád se neprojednával - rozpor s Dr. Slaninou

f) princip převzatý z GEMY, kde funguje k obecné spokojenosti desítky let

2) Podkresová hudba - vystavěl jste si teorii o tom co mne tíží a sám si odpovídáte

a) dával jste hlasovat o koeficientu placení podkresové hudby

b) pro byli jen autoři, kteří tuto hudbu skládají

c) zřejmě se mi nelíbí, zřejmě jsem chtěl něco podobného - Vaše předpoklady

d) připadá Vám zvláštní, že nepíši jaké připomínky jsem měl

3) Zápis z Valného shromáždění

a) se nedělá a ani neschvaluje

b) archivuje se zvuková nahrávka

 

           1a) Tvrdíte, že na schůzi se nemá diskutovat a když už, tak ev. návrhy musí být doručeny výboru nejméně 8 týdnů před datem konání valného shromáždění. Výpočet: valné shromáždění, konané 17.6.1995 minus 8 týdnů vyjde cca 22.4.1995. Nejpozději do 22. dubna tedy mohli autoři podat podněty k materiálu, který jim byl rozeslán až koncem května. Vy jste veselá kopa.

           1b) Cituji: „Píšete cosi o zmínce ve Zpravodaji č.14, který vyšel těsně před lhůtou k podání pozměňovacích návrhů. Já vám citoval stanovy ze zpravodaje č. 12, který vyšel v září 1994!“. Ano, ve Zpravodaji č. 14 z května 1995 je článek „Novela vyúčtovacího řádu“ - o distribuci této novely po 15.5.1995 - a končí slovy: „Prosíme členy i kandidáty, kteří budou chtít uplatnit připomínky k tomuto textu, aby je odeslali k rukám předsedy legislativní komise nejpozději do 1. června 1995“. Někdo na OSA tedy na rozdíl od Vás věděl, že 8-mi týdenní lhůta by byl nesmysl. Neboli Vaše požadavky na autory neumí naplnit ani jejich vynálezce.

           1c) Ve statutu OSA, kterým se nyní pokoušíte ospravedlnit své diktátorství, se, jak píšete, doslova praví: „Návrhy bodů programu musí být doručeny výboru, který program schvaluje, nejméně 8 týdnů před“... atd. Vyúčt. řád jako bod programu byl, akorát jste znemožnil jeho projednání.

           1d) Ano, tvrdím, že v dalších profesních skupinách se autoři mohli k vyúčtovacímu řádu vyjádřit, zatímco v profesní skupině skladatelů jste to Vy nedovolil (k plácání „dovody“, jak píšete).

           1e) V příkrém rozporu s Vašimi X důvody, pro které nebylo možno vyúčtovací řád na schůzi projednat, je článek Dr Slaniny „Informace o valném shromáždění“ uveřejněný o téže schůzi v září ve Zpravodaji OSA č. 15: „Profesní skupiny projednaly navržení publikované změny statutu a vyúčt. řádu“ a „Valné shromáždění schválilo po projednání v profesních skupinách novelizovaný vyúčtovací řád“. O projednání vyúčtovacího řádu na schůzi OSA tedy tvrdí ředitel aparátu OSA naprostý opak toho, co říká předseda výboru OSA.

           1f) Zaštítit se principy převzatými z GEMY je dost o něčem jiném a zástupci této organizace by se asi nestačili divit k jakým konstrukcím si jejich firmu propůjčujete.

           2a) Když už si nutně chcete popovídat o 1/10 hodnoty podkresové hudby vůči jiným hudbám, tak schůze o které píšete byla 19.2.1994 a návrh výboru OSA ke zmenšení desetinásobného finančního rozdílu mezi backgroundem a forgroundem jste uvedl slovy o podkresové hudbě: „to nemá s archivní hudbou nic společného“..., „to sou takový pidlikačky, jak to tam bublá někde dole, pak to tam spouští a syčí“... „autoři, kteří byli velice neznámí a brali veliké výnosy, se nakonec zjistilo, že jsou to buď zvukaři, nebo režiséři různých TV programů a tam bylo zjištěno úplně jasně a důkazně, že zneužívají svého postavení v práci, a že si tuto hudbu prostě strkají tam, kam chtějí a z toho potom berou peníze“... „a proto jsme jasně se dohodli na téma, že hudba, která je prvoplánová musí bejt oceněná víc“. Po Vašem objasnění toho o čem se hlasuje, autoři pro zvýhodnění syčivých pidlikaček neznámých samouživatelů nebyli a desetinásobný rozdíl zůstal. K Vašemu nestrannému odbornému výkladu dodávám, že podkres je druh užití, a to jakékoliv hudby (např. klasická hudba u sportovních záběrů). Ačkoliv se z Vašeho podání zdá, že sami autoři si nikdy nic nepřáli tolik, jako mít za své dílo 10x méně peněz, tak Dr. Slanina při zjevném roztrpčení nad četností užití mého díla, vysvětluje důvod znevýhodnění jinak: protože je podkresová hudba (v TV) velmi často užívána, tak je potřeba, aby OSA inicioval změnu vyúčtovacího řádu, kde bude tato hudba podhodnocena, aby zbyly peníze na ostatní autory. Jsem laik a nevím jak se podaří OSA, aby z paušální platby, na autory nepodkresově užitých skladeb nezbylo, vím však, že oba uvádíte pro znevýhodnění podkresu zcela odlišné podněty. (Ta schůze tehdy skončila slovy: „To je fraška, tohle kdyby natáčel Forman, tak by si na nás zgustnul“.)

           2b) Operní árie, brnkání na španělku, Má vlast, písnička Olympiku, nebo skladba Jiřího Hradce, která zní např. pod komentářem, je v takovém případě užita jako tzv. podkresová hudba. Autor tedy neskládá podkresovou hudbu, ale uživatel dílo autora jako tzv. podkresovou hudbu teprve použije.

           2c) Je Vaše právo mít své vysněné představy, pro chod OSA by však bylo konstruktivnější reagovat na fakta (neměl bych také vyvíjet teorie, že jste na OSA zřejmě z toho a toho důvodu?).

           2d) Můj dopis byl o tom, že jste na schůzi znemožnil připomínky k právě odhlasovávanému novému vyúčtovacímu řádu. Na konkrétně označené problémy (např. mé námitky proti vyúčtování z 6.2.1995) jste mohl reagovat již dávno a zvláštní je, že jste to při Vašem zájmu neudělal.

           3a) Žádal jsem Vás o záznam do zápisu ze schůze (Vy jste tehdy nebyl proti) a zcela totožnou věc mně po schůzi poradil také člen výboru OSA Pavel Chrastina. Po půl roce se dovídám, že zápis ze schůze se nedělá. Čili ex post novinka pro všechny.

           3b) Je-li zápis ze schůze rovnocenně nahrazen zvukovým záznamem, potom žádám o kopii předmětného úryvku - projednávání vyúčtovacího řádu v profesních skupinách. Na písemném dokladu o průběhu schůze však musím, už kvůli rozporu čelných představitelů OSA, trvat i nadále.

 

Shrnutí: autorům nebylo umožněno projednat nový vyúčtovací řád před jeho odhlasováním.

 

           Znovu žádám o poskytnutí kontaktů na ostatní autory, abych mohl podle regulí OSA podat své návrhy („každý návrh musí být podepsán nejméně 10 členy“).

 

 

                                                                                               Jiří Hradec

                                                                                               Přemyslovská 37

Doporučeně                                                                              130 00 Praha 3