OSA                                                                                               V Praze 8.3.1996

Čs. armády 20

Praha 6

 

Výbor OSA

Ředitel aparátu OSA

Kontrolní a reklamační odd. OSA

 

Věc: námitky proti vyúčtování Televize.

 

1)      Neinformování autora o zadržování výplaty jeho honorářů (již od 24.10.1995).

2)      Svévolný důvod k blokaci účtu - autorem zahájený soudní spor proti OSA.

3)      Uvedení nepravdivých údajů o teletextu jako záminky k blokaci mého účtu na tiskové konferenci OSA 2.2.1996 a v dopise zastupovaným z 20.2.1996.

4)      Blokováno bylo nejen proplacení mých skladeb užitých v teletextu, ale všechny mé honoráře za jakékoliv užití mé hudby.

5)      Honorářový list jsem musel měsíc po jeho rozesílání ostatním autorům, v účtárně OSA dne 16.1.1996 doslova vyžebrat.

6)      Na honorářovém listu chybí vymezení vyúčtovávaného období, není napsán dokonce ani rok.

7)      Není uvedena výše režijní srážky.

8)      Nejsou uvedeny dostatečné podklady, především pořady v kterých byly nyní vyúčtovávané skladby užity.

9)      1 minuta má 100 vteřin?!?

10)    Chybějí vysvětlivky k uvedeným údajům.

11)    Seznam skladeb obsahuje zkomolené, až jiné názvy.

12)    Chybí celkový součet stopáže.

13)    Je zřejmé, že četnost užití mnoha uvedených skladeb je nepravdivě nízká.

14)    Některé prokazatelně užívané skladby ve vyúčtování zcela chybějí.

15)    V rozporu s vyúčtovacím řádem je proplácena skladba, která nemá ohlášku díla.

 

Žádám o zaslání úplných podkladů pro vyúčtování. Do té doby se nelze k vyúčtování vyjádřit konkrétněji.

Žádám též o důkazy, které by doložily tvrzení Dr. Slaniny, že užití mé hudby v televizi je z 97,8% tvořeno užitím k teletextu.

Urguji OSA o vyjádření k mým námitkám proti vyúčtování z  6.2.1995(!), které jsem dodnes neobdržel (zatímco autor musí podat námitky do dvou měsíců po obdržení honorářového listu). Aby se situace neopakovala, žádám o zaslání odpovědi na tyto i minulé námitky, včetně všech podkladů, do 15-ti dnů od data doručení tohoto dopisu.

 

                                           S pozdravem

 

                                                                                                      Jiří Hradec

                                                                                                               Přemyslovská 37

                                                                                                               13000 Praha 3

Doporučeně zasláno:

Výbor OSA - 1x

Ředitel aparátu OSA - 1x

Kontrolní a reklamační odd. OSA - 1x