Vážená paní

JUDr. Alexandra Wünschová

vedoucí právního a smluvního útvaru

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

 

 

           Vážená paní doktorko,

 

           děkuji za Váš dopis ze dne 17.3.1998. O odpověď na můj dopis ze dne 3.3.1998 jsem žádal tehdejšího generálního ředitele ČT, protože jména I. Mathé se při mých soudních sporech proti OSA opakovaně dovolává ředitel OSA, pan JUDr. Josef Slanina.

           Na základě Vaší odpovědi Vás žádám o stanovisko k výskytu a akceptování falzifikátů na Vašem pracovišti a o neprodlené kroky, vedoucí k prošetření případu. Žádám Vás též o zabezpečení Vámi zmíněných originálů všech údajně mnou vyhotovených hlášení o užití hudby za ČT před ztrátou, či poničením a o zaslání jejich kopií na mou adresu, aby bylo nadále vyloučeno jejich utajení. Tyto listiny ve Vás vyvolaly takovou reakci, že Vámi řízený útvar styku s ochrannými organizacemi na mne upozorňoval před několika lety příslušné tvůrčí skupiny, jak píšete. Žádám Vás o konkrétní informace k nakládání s mým jménem a popis ověření skutečnosti, na základě kterého jste nepovažovala za nutné mne o věci informovat.

           Dále Vám děkuji za potvrzení faktu, že jsem nikdy nebyl zaměstnancem ČT. Děkuji též za sdělení, že pořad Teletext je vysílán až od října roku 1993.

           Znovu žádám o informaci, kterou jste opomněla uvést - kterému subjektu OSA (včetně IČO) byly z ČT (ČST) zasílány platby za užití hudebních děl v letech 1990 až 1997. Pro projednávání mých žalob proti OSA jsou fakta o tom kdo a kdy obdržel platby za užití hudby důležitá.

                                             

           Předem děkuji za vyhovění mým žádostem, náklady na kopírování listin jsem ochoten uhradit.

 

 

V Praze dne 19.5.1998                                                        Jiří Hradec

                                                                                    Přemyslovská 37

                                                                                    130 00 Praha 3

Na vědomí:      Generální ředitel ČT